Yeni Vergi Adap Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

featured
Share

Share This Post

or copy the link

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen kanunla, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken neden olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak için teminat yükümlülüğü getirilecek. Bu yükümlülüğe uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon liraya kadar teminat alma yetkisi verilecek.

Teminat verme zaruriliği getirilen motorlu araç ticareti ile iştigal eden mükelleflerin istenen teminatı vermemesi durumunda, bu mükellefler için bir evvelki hesap devrine ilişkin brüt satışlar toplamının binde 3’ü fiyatında özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde, bildirimi dahil eksik yahut kusurlu kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle mutlaklaşmış kabul edilecek. Bu karar, bildirimi dahil eksik yahut yanılgılı kamulaştırma süreçleri bulunmasına karşın yönetim ismine tescil edilen taşınmazlar hakkında da uygulanacak.

30 gün içinde ödeme

Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ait mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekalet fiyatı ve yargılama masraflarının ödenmesi için icra takibine gidilmeden evvel davacı, banka hesap numarasını yazılı halde davalı yönetime bildirecek. Yönetim de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İcranın geri bırakılması talep edilirse yönetimin teminat gösterme mecburiliği olmayacak.

Açılan davalarda mahkeme ve icra harçları maktu olarak belirlenecek ve bu ödemeler yönetimlerce yapılacak.

Davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemeleri

Kamulaştırma süreçleri tamamlanmamış yahut kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına karşın 4 Kasım 1983’ten 28 Temmuz 2021’e kadar kamu hizmetine ayrılan taşınmazlara yahut kaynaklara malikin isteği olmaksızın fiili olarak el konulması yahut hukuksal el atılması nedeniyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, muhtaçlık olması halinde davalı yönetimlerin bütçelerinde özel hisse ayrılacak.

Merkezi idare bütçesine dahil yönetimlerin bütçelerinde sermaye masrafları için öngörülen ödeneklerinin yüzde 3’ü, belediye ve vilayet özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en son mutlaklaşan bütçe gelirleri toplamının, öteki yönetimler için en son mutlaklaşan bütçe sarfiyatları toplamının en az yüzde 3’ü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

Taksitli ödemede faiz uygulanacak

Alacakların toplam fiyatının ayrılan ödeneğin toplam meblağını aşması halinde ödemeler, taksitlerle yapılacak. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların fiyatları dikkate alınacak. Taksitli ödeme mühletince yasal faiz ödenecek.

Kanunla, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin koşulları ile muhtemel gereksinimleri göz önünde tutularak gerekli cemevi yerleri ayrılacak.

Vilayet ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak kaidesiyle cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına karşıt olarak öteki amaçlara tahsis edilemeyecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi altı bakan ve iki liderden oluşacak

Kanunla Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş ve vazifeleri ile komitenin sekretaryasına yönelik hususlar düzenlenecek. Buna nazaran, Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı, Güç ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Lideri ile Merkez Bankası Lideri’nden oluşacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi, gerekli görmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel dal temsilcilerini toplantılarına davet edebilecek.

Komitenin misyon ve yetkileri, para ve maliye siyasetleri ortasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal siyaset teklifleri geliştirmek, fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek para siyaseti ve para siyaseti araçları dışında alınması gereken önlemleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik tavsiyelerde bulunmak, kamu tarafından belirlenen yahut yönlendirilen fiyatların fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak olacak.

Komitenin sekretarya hizmetlerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi, vazife alanına giren bahislerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak. Kamu kurum ve kuruluşları, talep edilen bilgi ve belgeyi Komitenin belirleyeceği form ve müddet içinde vermekle yükümlü olacak.

EKAP’ta süreçlerin kapsamı genişletilecek

Konusu kabahat teşkil etmemek kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut vazifeli olan sorumluları hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

Kanunla, kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklar için atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları kaidesi aranacak.

Kamu İhale Şurası kararı yeterince zorlayan sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur ile idarece feshedilen kontratlar nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama masraflarının on binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde yapılacak süreçlerin kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda Kamu İhale Konseyi kararları sonucunda müracaat sahibinin tüm tezleri bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele unsuru gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanacak.

Leave a Reply

%d bloggers like this: