Resmi Gazete’de bugün (25.11.2022)

featured
Share

Share This Post

or copy the link

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– İştirak Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık Hareket Programına İlişkin Finansman Mutabakatında Değişiklik Yapılmasına Ait Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komitesi Ortasında 10/11/2022 ve 14/11/2022 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6424)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Dayanağına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6425)
YÖNETMELİKLER
–– Ulusal Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Birinci Kere Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
BİLDİRİLER
–– Tahsilat Genel Bildirimi (Seri: B Sıra No:15)
–– Tahsilat Genel Bildirimi (Seri: B Sıra No:16)
–– Ziraî Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Bildiri (No: 2022/34)
–– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ziraî Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Ait Uygulama Temelleri Bildirisi (Tebliğ No: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2022/40)
–– Birtakım Tüketici Eserlerinde Uygunluk Kontrolü Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/34)
–– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Bilgi Paylaşım Servislerine Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Mecburî Sarsıntı Sigortası Tarife ve Talimat Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Ait Bildiri
ŞURA KARARLARI
–– Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin 24/11/2022 Tarihli ve 11412/1-2 Sayılı Kararları
YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2022 Tarihli ve 2018/21028 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

Leave a Reply

%d bloggers like this: